Θέσεις εργασίας

Συνεργάτης πολιτικής

To Green Tank αναζητά συνεργάτη με ενθουσιασμό, σχετικές σπουδές και προηγούμενη εμπειρία στην έρευνα, ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.  Η θέση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε προγράμματα με αντικείμενα τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στην Ελλάδα και την Ευρώπη στη μεταλιγνιτική περίοδο και τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου για τις περιφέρειες της χώρας με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Προσόντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδία συναφή με τη θέση (νομική, πολυτεχνικές σχολές, οικονομικά, περιβαλλοντολογία, πολιτικές επιστήμες κλπ).
 • Επαρκή γνώση των πολιτικών και της νομοθεσίας για το περιβάλλον, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα στην έρευνα και την ανάλυση δεδομένων και πολιτικών.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διατύπωσης σκέψεων και επιχειρημάτων στον γραπτό λόγο.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση, μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα και εμπειρία στις παρουσιάσεις και μάλιστα μπροστά σε διαφορετικά κοινά.
 • Εξοικείωση με νομικά κείμενα και νομική ορολογία.
 • Εξοικείωση με τις τεχνολογικές εξελίξεις σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πολύ καλή γνώση βασικού λογισμικού για υπολογισμούς και γραφήματα, επεξεργασία κειμένων και παρουσιάσεις (Excel, Word, PowerPoint κατ’ ελάχιστον).
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θέματα ταυτόχρονα και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία στις συμμετοχικές δράσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης.
 • Γνώση Γαλλικών ή Γερμανικών.
 • Εξοικείωση με διαχείριση ιστοσελίδων.
 • Εξοικείωση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα.  Απαιτεί μερικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διαδικασία αίτησης

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr.
 • Σαν θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το: «Συνεργάτης πολιτικής» και δίπλα το όνομά σας.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Προθεσμία υποβολής: 11 Νοεμβρίου 2019.

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.

Η θέση έχει καλυφθεί. Ανακοινώσεις για νέες θέσεις εργασίας θα εμφανιστούν σε αυτή τη σελίδα.