Εκδήλωση έναρξης του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον»

Διανύουμε την πλέον κρίσιμη δεκαετία για την αντιμετώπιση παγκόσμιων και καίριων περιβαλλοντικών ζητημάτων, που προϋποθέτει τη μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τα απαραίτητα βήματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επίτευξη τους. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των
πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Η συμμετοχή των πολιτών προϋποθέτει, πέρα από την ευαισθητοποίησή και την πληροφόρησή τους σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, και την ανάπτυξη ικανότητας και αυτοπεποίθησης να συμμετέχουν σε διαδικασίες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Στην Ελλάδα, παρά το πλήθος πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που επικεντρώνονται ή έχουν τμήματα και κατευθύνσεις σχετικές με το περιβάλλον, κυρίως θετικών, αλλά και νομικών και πολιτικών επιστημών, η συμμετοχή των νέων αλλά και ευρύτερα των πολιτών, σε διαδικασίες χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών είναι περιορισμένη. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται ενεργά σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, επικεντρώνονται σε τοπικές δράσεις, χωρίς να είναι εξίσου δραστήριες σε παρεμβάσεις πολιτικής. Συνεπώς, διαφαίνεται η ανάγκη ενδυνάμωσης των πολιτών για την ενεργό συμμέτοχή τους στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση.

Επιδιώκοντας την κάλυψη αυτής της ανάγκης, ξεκινά η υλοποίηση του έργου «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το Green Tank, όπως σημειώθηκε κατά τη διαδικτυακή εκδήλωση έναρξης του έργου τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Η ενδυνάμωση των πολιτών, και ειδικά των νέων, των φοιτητών και των φοιτητριών, καθώς και των εθελοντικών ομάδων, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του έργου. Το έργο θα επικεντρωθεί σε τρεις θεματικές: την κλιματική κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας και τη ρύπανση από πλαστικά, παράλληλα με την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους για τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούν, ώστε να διαδραματίζουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν σε φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στην εκδήλωση έναρξης παρουσιάστηκε το έργο και οι στόχοι του και τοποθετήθηκαν οι προσκεκλημένοι καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Εμμανουέλα Δούση (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γεώργιος Καρρής (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Ιωάννα Κωσταρέλλα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Αντώνιος Μαζάρης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Στέργιος Παρδάλης (Πανεπιστήμιο Θεσαλλίας) και οι εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων Σπύρος Ζερμαλιάς (Green Team) και Κατάκαλος Σακελλάρης (Νεολαία Γαλάτιστας) γύρω από τη θεματική «Ενεργή συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών, για τη διαχείριση & επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων».

Το έργο «Γνωρίζω-Συμμετέχω-Προστατεύω το περιβάλλον» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την iSea και εταίρο το The Green Tank.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη. Κύριος στόχος της είναι η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και της χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν σε αυτά μέσα από την έρευνα, την ευαισθητοποίηση, την επιστήμη των πολιτών και τη προώθηση πολιτικών προστασίας. Η iSea αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα έμπειρων επιστημόνων με υπόβαθρο στη θαλάσσια βιολογία και περιβαλλοντική διαχείριση, πολιτική και εκπαίδευση.

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Ιδρύθηκε το 2018 και οι δράσεις αφορούν στο τρίπτυχο της βιώσιμης ανάπτυξης: περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία.