Ανθρακικό αποτύπωμα ηλεκτροπαραγωγής

Οι εκπομπές ανά καύσιμο  στην Ελλάδα και η τάση για τις συνολικές εκπομπές του τομέα ηλεκτροπαραγωγής από τον Ιανουάριο του 2013 -όταν τα δικαιώματα εκπομπών στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) έπαψαν να είναι δωρεάν- μέχρι σήμερα.

Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, μεταξύ 1990 και 2020, η παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από τις μονάδες καύσης λιγνίτη, ορυκτού αερίου και πετρελαίου στην Ελλάδα ήταν υπεύθυνη για την έκλυση στην ατμόσφαιρα 1378 εκατομμυρίων τόνων ισoδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε 39.4% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του τομέα στην ΕΕ-27 είναι σημαντικά χαμηλότερο (25.4%).

Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει από το 2013 και μετά, με τις εκπομπές CO2 να παρουσιάζουν πτωτική πορεία, καθώς σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ που διέπει το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), τα δικαιώματα εκπομπών CO2 έπαψαν να προσφέρονται δωρεάν στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΕΕ. Έτσι το κόστος λειτουργίας τους, και ειδικά των λιγνιτικών μονάδων, που εκπέμπουν περισσότερο CO2 ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας, άρχισε σταδιακά να επιβαρύνεται. Παράλληλα, η ραγδαία πτώση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί στην υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων από ΑΠΕ, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ηλεκτροπαραγωγής τα τελευταία χρόνια.

Λόγω της ωριμότητας των τεχνολογιών ΑΠΕ, του ολοένα και αυξανόμενου κόστους λειτουργίας των θερμικών μονάδων αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής, ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να απανθρακοποιηθεί πρώτος από όλους στον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα το 2050, στον οποίο δεσμεύτηκε και η Ελλάδα με τον πρώτο εθνικό κλιματικό νόμο το 2022. Η μείωση αυτή του ανθρακικού αποτυπώματος μάλιστα αναμένεται να είναι εμπροσθοβαρής, καθώς το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει ότι το 2030 οι εκπομπές του τομέα θα περιορίζονται στους 7 εκατομμύρια τόνους από περίπου 20 εκατομμύρια τόνους που ήταν το 2020.

Λόγω της μεγάλης σημασίας του τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας για τις κλιματικές επιδόσεις της χώρας, το Green Tank παρακολουθεί και αναλύει σε μηνιαία βάση τις εκπομπές από όλες τις θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, αντλώντας στοιχεία από:

  1. τη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών που περιέχει τα ετήσια δεδομένα εκπομπών όλων των θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας,
  2. τα μηνιαία Δελτία Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτροπαραγωγή στο διασυνδεδεμένο δίκτυο,
  3. τα μηνιαία στοιχεία εκκαθαρίσεων του ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροπαραγωγή στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ),

και εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία και παραδοχές προκειμένου να υπολογιστούν οι μηνιαίες εκπομπές όλων των θερμικών μονάδων της χώρας.

Οι μηνιαίες αναλύσεις παρουσιάζουν τις εκπομπές CO2 ανά καύσιμο (λιγνίτης, ορυκτό αέριο και πετρέλαιο) και ανά θερμικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, ενώ κάθε μήνα γίνεται εκτίμηση του εναπομείναντος προϋπολογισμού άνθρακα των θερμικών μονάδων της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών, οι οποίοι τέθηκαν στο πλαίσιο των ομολογιακών δανείων με ρήτρα βιωσιμότητας που σύναψε η επιχείρηση το 2021.