Θέσεις εργασίας


Νέες θέσεις εργασίας


Συνεργάτης/ιδα πολιτικής για τη φύση – Nature Policy officer (GTNATUPOL)

Το Green Tank αναζητά έναν/μία συνεργάτη/ιδα ψηφιακής επικοινωνίας που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας που αφορούν στην πολιτική για τη φύση. Ο/H νέος/α συνεργάτης/ιδα θα συμβάλει στην υλοποίηση προγραμμάτων που μεταξύ άλλων έχουν ως αντικείμενο τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, ειδικά παράκτιων και θαλάσσιων, και την ανάδειξη των λειτουργιών που παρέχουν με έμφαση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ.

Κωδικός θέσης: GTNATUPOL


Συνεργάτης/ιδα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής – Energy and climate policy officer (GTENPOL)

Το Green Tank αναζητά έναν/μία συνεργάτη/ιδα πολιτικής που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας. Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στη διαμόρφωση και προώθηση λύσεων πολιτικής για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ.

Κωδικός θέσης: GTENPOL


Προηγούμενες ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας:


Συνεργάτης/ιδα ψηφιακής επικοινωνίας- Digital Communications officer (GTDGCOMMS)

Το Green Tank αναζητά έναν/μία συνεργάτη/ιδα ψηφιακής επικοινωνίας που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ.

Κωδικός θέσης: GTDGCOMMS

Η θέση έχει καλυφθεί.


Aναλυτής ενεργειακής πολιτικής – Energy policy analyst (GTENERGY)

To Green Tank αναζητά έναν/μία αναλυτή/τρια ενεργειακής πολιτικής που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας, και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ.

Κωδικός θέσης: GTENERGY

Προθεσμία υποβολής: 28 Ιουλίου 2023

Η θέση έχει καλυφθεί.


Συνεργάτης διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης (GTADMIN)

To Green Tank αναζητά έναν/μία συνεργάτη που θα αναλάβει με ενθουσιασμό τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Green Tank και θα συμβάλλει στην οικονομική διαχείριση επιχορηγούμενων έργων και συνολικά του Green Tank.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με προοπτικές επέκτασης σε πλήρη απασχόληση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: GTADMIN

Προθεσμία υποβολής: 17 Ιανουαρίου 2023

Η θέση έχει καλυφθεί.


Αναλυτής/ Αναλύτρια δεδομένων (GTDATA)

Το Green Tank αναζητά έναν/μία αναλυτή/τρια δεδομένων (data analyst) που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας, και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση εργασίας και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: GTDATA

Προθεσμία υποβολής: 14 Δεκεμβρίου 2022

Η θέση έχει καλυφθεί.


Συνεργάτης /ιδα επικοινωνίας (GTCOMMS)

Το Green Tank αναζητά Συνεργάτη/ιδα Επικοινωνίας με όρεξη και θετική διάθεση να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η θέση αφορά στην επικοινωνία και προώθηση των δράσεων και πρωτοβουλιών του Green Tank, καθώς και στην υποστήριξη για την υλοποίηση και προβολή των έργων που αναλαμβάνει.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: GTCOMMS

Προθεσμία υποβολής: 14 Ιανουαρίου 2022

Η θέση έχει καλυφθεί.


Αναλυτής/Αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελεί μία από τις κεντρικές θεματικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιείται το Green Tank και την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε.

Αναζητούμε έναν/μία αναλυτή/τρια ενεργειακής πολιτικής που θα συνεισφέρει με πάθος στις δράσεις μας για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μετάβαση σε ένα πράσινο ενεργειακό μοντέλο. Στο αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνεται η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων και πολιτικών καθώς και η αξιοποίηση τους για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: ENRGPOL

Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2021

Η θέση έχει καλυφθεί.


Ερευνητής/ερευνήτρια πολιτικής

To Green Tank αναζητά έναν/μία ερευνητή/ερευνήτρια πολιτικής με πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχετικές σπουδές και εμπειρία.

Η θέση αφορά στην οριζόντια υποστήριξη της έρευνας, της ανάλυσης και της υλοποίησης έργων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί το Green Tank. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της επικαιρότητας και των πολιτικών εξελίξεων, την πρωτογενή έρευνα, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών και την προετοιμασία υποστηρικτικών κειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: RSRCHPOL

Προθεσμία υποβολής: 15 Ιανουαρίου 2021

Η θέση έχει καλυφθεί.


Συνεργάτης πολιτικής

To Green Tank αναζητά συνεργάτη με ενθουσιασμό, σχετικές σπουδές και προηγούμενη εμπειρία στην έρευνα, ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.  Η θέση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε προγράμματα με αντικείμενα τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στην Ελλάδα και την Ευρώπη στη μεταλιγνιτική περίοδο και τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου για τις περιφέρειες της χώρας με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Προθεσμία υποβολής: 11 Νοεμβρίου 2019.

Η θέση έχει καλυφθεί.


Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.