Θέσεις εργασίας


Αναλυτής/Αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελεί μία από τις κεντρικές θεματικές ενότητες στις οποίες δραστηριοποιείται το Green Tank και την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε.

Αναζητούμε έναν/μία αναλυτή/τρια ενεργειακής πολιτικής που θα συνεισφέρει με πάθος στις δράσεις μας για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη μετάβαση σε ένα πράσινο ενεργειακό μοντέλο. Στο αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνεται η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων και πολιτικών καθώς και η αξιοποίηση τους για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: ENRGPOL

Προθεσμία υποβολής: 7 Ιανουαρίου 2021 15 Ιανουαρίου 2021

Η θέση έχει καλυφθεί.


Ερευνητής/ερευνήτρια πολιτικής

To Green Tank αναζητά έναν/μία ερευνητή/ερευνήτρια πολιτικής με πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχετικές σπουδές και εμπειρία.

Η θέση αφορά στην οριζόντια υποστήριξη της έρευνας, της ανάλυσης και της υλοποίησης έργων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί το Green Tank. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της επικαιρότητας και των πολιτικών εξελίξεων, την πρωτογενή έρευνα, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών και την προετοιμασία υποστηρικτικών κειμένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση και τη διαδικασία αίτησης εδώ ή εδώ.

Κωδικός θέσης: RSRCHPOL

Προθεσμία υποβολής: 7 Ιανουαρίου 2021 15 Ιανουαρίου 2021

Η θέση έχει καλυφθεί.


Συνεργάτης πολιτικής

To Green Tank αναζητά συνεργάτη με ενθουσιασμό, σχετικές σπουδές και προηγούμενη εμπειρία στην έρευνα, ανάλυση και διαμόρφωση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και μετάβασης σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.  Η θέση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε προγράμματα με αντικείμενα τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στην Ελλάδα και την Ευρώπη στη μεταλιγνιτική περίοδο και τον σχεδιασμό των προτεραιοτήτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου για τις περιφέρειες της χώρας με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

Προθεσμία υποβολής: 11 Νοεμβρίου 2019.

Η θέση έχει καλυφθεί.


Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.