Συνεργάτης/ιδα ενεργειακής & κλιματικής πολιτικής

Συνεργάτης/ιδα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής (GTENPOL)

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μία συνεργάτη/ιδα πολιτικής που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας.

Το αντικείμενο της θέσης εστιάζει στη διαμόρφωση και προώθηση λύσεων πολιτικής για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα διαφορετικών κλάδων της οικονομίας, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες – Ευθύνες

 • Έρευνα και ανάλυση των περιβαλλοντικών, κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών και δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων.
 • Αξιοποίηση των παραπάνω για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των προτάσεων σε αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές, καθώς και σε μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθύνης για την ολοκλήρωση των εργασιών και για τα αποτελέσματα.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του Green Tank με ανοιχτό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας.

Προσόντα και δεξιότητες

Απαραίτητα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή/ και μεταπτυχιακό σε πεδίο συναφές με τη θέση (πολυτεχνική σχολή, βασικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις, περιβαλλοντική & ενεργειακή πολιτική κτλ.)
 • Γνώση των πολιτικών για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και των τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα, την ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Νοοτροπία και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση, μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο. Ικανότητα και εμπειρία στις παρουσιάσεις.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικού για επεξεργασία κειμένων, υπολογισμούς και γραφήματα, και παρουσιάσεις (MS Office).
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θεμάτων ταυτόχρονα και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων. Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Θετική διάθεση και ομαδικό πνεύμα.
 • Όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια για την επιτυχή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

 Επιθυμητά

 • Προηγούμενη εμπειρία σε ενεργειακά ή/και περιβαλλοντικά θέματα.

Παροχές

Ως μέλος της ομάδας του Green Tank θα:

 • Εργάζεστε σε μια αναπτυσσόμενη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον που δεν αρκείται στην καταγραφή των προβλημάτων, αλλά στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων λύσεων σε αυτά.
 • Λειτουργείτε καθημερινά σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας και έχει διάθεση ευελιξίας στον τρόπο εργασίας που είναι πιο αποδοτικός για εσάς (εξ αποστάσεως ή στο γραφείο).
 • Συνεχίσετε να αποκτάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Έχετε άπλετο «χώρο» να είστε δημιουργικοί/ές και να βλέπετε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες να γίνονται πραγματικότητα.
 • Έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ).

Διαδικασία αίτησης

Αν διαβάσατε την παραπάνω περιγραφή προσεκτικά και αισθάνεστε ότι ταιριάζετε στον ρόλο, θα ήταν χαρά μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει στα ελληνικά και στα αγγλικά:

 • ένα βιογραφικό και
 • μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας όπως αυτά σχετίζονται με τη θέση.

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr, σημειώνοντας στο θέμα το ακόλουθο: «GTENPOL» και το όνομά σας. Η διαδικασία των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να καλυφθεί η θέση.

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.