Σχόλια του Green Tank στο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2022 – 2031

Στη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε ο ΑΔΜΗΕ για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιόδου 2022 – 2031 συμμετείχε το Green tank καταθέτοντας σχόλια.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι παρατηρείται μια πολύ σημαντική απόκλιση μεταξύ του Σχεδίου Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2022-2031 (ΠΑ-ΕΣΜΗΕ) και τόσο της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2030 (ΜΕΙ-ΑΔΜΗΕ), όσο και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που κατατέθηκε επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019, ως προς τις νέες υποδομές ορυκτού αερίου.  

Μεταξύ ΠΑ-ΕΣΜΗΕ και ΕΣΕΚ παρατηρείται η σημαντική διαφορά των 1600MW για νέες μονάδες ορυκτού αερίου. Πέραν όμως αυτού, η επιλογή του ΠΑ-ΕΣΜΗΕ για νέες μονάδες ορυκτού αερίου -συνολικής ισχύος 3,27 GW- είναι αντιρεαλιστική καθώς η επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΕΚ, ώστε να συμβαδίζει με το νέο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 κατά 55%, θα σημάνει την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στον τομέα του ηλεκτρισμού κατά 83-88%, οπότε δεν θα υπάρχει «ηλεκτρικός χώρος» για 5 ή 6 νέες μονάδες ορυκτού αερίου. Ακόμη οι ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης για το ορυκτό αέριο στερεύουν, οι μονάδες ορυκτού αερίου δεν συγκαταλέγονται στην τελευταία εκδοχή του καταλόγου με τις βιώσιμες επενδύσεις βάσει του Κανονισμού για τις Βιώσιμες Επενδύσεις και οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 στο χρηματιστήριο ρύπων προβλέπεται να φτάσουν μέχρι και τα 80€/τόνο έως το 2030, πλήττοντας καίρια τη βιωσιμότητα των μονάδων ορυκτού αερίου.

Η επιμονή λοιπόν στην κατασκευή νέων μονάδων ορυκτού αερίου για την κάλυψη της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια είναι μια λάθος επιλογή, η οποία μπορεί να οδηγήσει είτε σε μη χρησιμοποιούμενες υποδομές είτε σε υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και μη συμμόρφωση της χώρας με τον νέο ευρωπαϊκό στόχο του 55%.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα σχόλια του Green Tank εδώ.