Διοικητική υποστήριξη & οικονομική διαχείριση

Θέση: Συνεργάτης/ιδα διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης (GTADMIN)

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος: 11 17 Ιανουαρίου 2023

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον. Οι δράσεις μας επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη στροφή στην εξοικονόμηση και τις καθαρές μορφές ενέργειας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μία συνεργάτη που θα αναλάβει με ενθουσιασμό τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Green Tank και θα συμβάλλει στην οικονομική διαχείριση επιχορηγούμενων έργων και συνολικά του Green Tank.

Ο/η συνεργάτης/ιδα θα αναφέρεται στην ομάδα διεύθυνσης του Green Tank.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με προοπτικές επέκτασης σε πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες

 • Παροχή διοικητικής & γραμματειακής υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του Green Tank.
 • Διαχείριση αλληλογραφίας και επαφών (λίστες).
 • Υποστήριξη στην οργάνωση συναντήσεων και εκδηλώσεων (δια ζώσης ή διαδικτυακών).
 • Καταχώρηση και αρχειοθέτηση παραστατικών και εξοδολογίων.
 • Πληρωμές προμηθευτών /συνεργατών.
 • Υποστήριξη στην οικονομική παρακολούθηση έργων, συμβάσεων και συμβολαίων.
 • Υποστήριξη στην υποβολή αναφορών για επιχορηγούμενα έργα.
 • Υποστήριξη κατά την υποβολή νέων προτάσεων χρηματοδότησης.
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση δράσεων του Green Tank.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του Green Tank.
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, προμηθευτές, κοκ.

Απαραίτητα προσόντα – δεξιότητες – χαρακτηριστικά

Προσόντα

 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλης ισότιμης σχολής)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση και εμπειρία χρήσης Υ/Η και MS Office (Word, Excel, PowePoint), email software, internet, zoom κτλ.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Ευχέρεια στους υπολογισμούς και στην επεξεργασία δεδομένων.

Δεξιότητες – Χαρακτηριστικά

 • Ισχυρό αίσθημα λογοδοσίας, έμφαση στην ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Διακριτικότητα και εχεμύθεια.
 • Ικανότητα οργάνωσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
 • Ικανότητα εργασίας σε περισσότερα του ενός θέματα ταυτόχρονα, διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ευγένεια, θετική διάθεση και πνεύμα εξυπηρέτησης.
 • Νοοτροπία και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας.
 • Όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Επιθυμητά προσόντα – δεξιότητες – χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε οικονομικά, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, ή άλλο συναφές αντικείμενο.
 • Προγενέστερη εμπειρία σε διαχείριση έργων (projects).
 • Δραστηριοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Παροχές

Ως μέλος της ομάδας του Green Tank θα:

 • Εργάζεστε σε μια αναπτυσσόμενη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον που στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων λύσεων σε αυτά.
 • Λειτουργείτε σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας και έχει διάθεση ευελιξίας στον τρόπο εργασίας που είναι πιο αποδοτικός για εσάς (εξ αποστάσεως ή στο γραφείο).
 • Συνεχίσετε να αποκτάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
 • Έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ).

Διαδικασία αίτησης

Αν διαβάσατε την παραπάνω περιγραφή προσεκτικά και αισθάνεστε ότι ταιριάζετε στον ρόλο, θα ήταν χαρά μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς. Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr.

 • Ως θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το ακόλουθο: «GTADMIN» και το όνομά σας.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει βιογραφικό και επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Προθεσμία υποβολής: 11 17 Ιανουαρίου 2023

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.