Συνεργάτης/ιδα πολιτικής για τη φύση

Θέση: Συνεργάτης/ιδα πολιτικής για τη φύση (GTNATUPOL)

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος: 7 Μαρτίου 2024

Το Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

Αναζητούμε έναν/μία συνεργάτη/ιδα πολιτικής που θα συνεισφέρει με ενθουσιασμό στις δράσεις μας που αφορούν στην πολιτική για τη φύση.

Ο/H νέος/α συνεργάτης/ιδα θα συμβάλει στην υλοποίηση προγραμμάτων που μεταξύ άλλων έχουν ως αντικείμενο τον χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, την αποκατάσταση οικοσυστημάτων, ειδικά παράκτιων και θαλάσσιων, και την ανάδειξη των λειτουργιών που παρέχουν με έμφαση στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

H θέση είναι πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες – Ευθύνες

  • Έρευνα και ανάλυση περιβαλλοντικών πολιτικών και δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων.
  • Αξιοποίηση των παραπάνω για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων συνηγορίας.
  • Υλοποίηση συμμετοχικών δράσεων αλληλεπίδρασης με εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder engagement).
  • Παρουσίαση των προτάσεων πολιτικής σε αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές καθώς και σε μέσα μαζικής επικοινωνίας.
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθύνης για την ολοκλήρωση των εργασιών και για τα αποτελέσματα.
  • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του Green Tank με θετική διάθεση και ομαδικό πνεύμα.

  Επισημαίνεται ότι η θέση απαιτεί ορισμένα ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  Προσόντα και δεξιότητες

  Απαραίτητα

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή/ και μεταπτυχιακό σε πεδίο συναφές με τη θέση (οικολογία, βιολογία, δασολογία, θαλάσσια βιολογία, περιβαλλοντική επιστήμη, βασικές επιστήμες, πολυτεχνικές σχολές, πολιτικές επιστήμες κτλ.)
  • Γνώση των πολιτικών για το περιβάλλον, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των θαλασσών και την αποκατάσταση της φύσης, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία στην έρευνα και την ανάλυση.
  • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση, μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο. Ικανότητα και εμπειρία σε παρουσιάσεις.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
  • Πολύ καλή γνώση λογισμικού για επεξεργασία κειμένων, υπολογισμούς και γραφήματα, και παρουσιάσεις (MS Office).
  • Ικανότητα οργάνωσης και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
  • Αναλυτικές δεξιότητες. Νοοτροπία και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Έμφαση στη λεπτομέρεια.
  • Ομαδικό πνεύμα και όρεξη συμμετοχής στην προσπάθεια για την επιτυχή μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.

  Επιθυμητά

  • Εμπειρία στις συμμετοχικές δράσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
  • Ειδίκευση στις λύσεις που είναι βασισμένες στη φύση και ειδικά στην ενίσχυση της δέσμευσης και απορρόφησης άνθρακα από φυσικά οικοσυστήματα.
  • Εμπειρία με οικονομικά περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.

  Παροχές

  Ως μέλος της ομάδας του Green Tank θα:

  • Εργάζεστε σε μια αναπτυσσόμενη δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον που στοχεύει στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων λύσεων.
  • Λειτουργείτε καθημερινά σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον που διέπεται από πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας και έχει διάθεση ευελιξίας στον τρόπο εργασίας που είναι πιο αποδοτικός για εσάς (εξ αποστάσεως ή στο γραφείο).
  • Συνεχίσετε να αποκτάτε νέες γνώσεις και δεξιότητες.
  • Έχετε άπλετο «χώρο» να είστε δημιουργικοί/ές και να βλέπετε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες να γίνονται πραγματικότητα.
  • Λαμβάνετε μισθό ανάλογα με τα προσόντα σας και έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (ΕΦΚΑ).

  Διαδικασία αίτησης

  Αν διαβάσατε την παραπάνω περιγραφή προσεκτικά και αισθάνεστε ότι ταιριάζετε στον ρόλο, θα ήταν χαρά μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς.

  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

  • το βιογραφικό σας (ελληνικά και αγγλικά)
  • μια επιστολή (ελληνικά και αγγλικά) που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση.

  Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr, σημειώνοντας στο θέμα το ακόλουθο: «GTNATUPOL» και το όνομά σας.

  Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία ή την αναπηρία.