Ερευνητής / ερευνήτρια πολιτικής

Θέση: Ερευνητής/Ερευνήτρια πολιτικής (RSRCHPOL)

Προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος: 7 Ιανουαρίου 2021 15 Ιανουαρίου 2021

To Green Tank είναι μία ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης που διαμορφώνει προτάσεις πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Περιγραφή και αντικείμενο θέσης

To Green Tank αναζητά έναν/μία ερευνητή/ερευνήτρια πολιτικής με πάθος για την προστασία του περιβάλλοντος, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχετικές σπουδές και εμπειρία.

Η θέση αφορά στην οριζόντια υποστήριξη της έρευνας, της ανάλυσης και της υλοποίησης έργων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί το Green Tank. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση της επικαιρότητας και των πολιτικών εξελίξεων, την πρωτογενή έρευνα, τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών και την προετοιμασία υποστηρικτικών κειμένων.

Προσόντα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε πεδίο συναφές με τη θέση (πολυτεχνικές σχολές, βασικές επιστήμες, περιβαλλοντολογία, οικολογία, οικονομικά, πολιτικές επιστήμες, νομική κλπ).
 • Πάθος για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.
 • Εμπειρία στην έρευνα, στη συλλογή, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων και πολιτικών.
 • Επαρκή γνώση των πολιτικών εξελίξεων για το περιβάλλον σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Διάθεση να ψάχνει και να μαθαίνει νέα πράγματα και ικανότητα οργάνωσης της πληροφορίας με συστηματικό τρόπο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα διατύπωσης σκέψεων στον γραπτό λόγο
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά.
 • Πολύ καλή γνώση βασικού λογισμικού για υπολογισμούς και γραφήματα, επεξεργασία κειμένων και παρουσιάσεις (Excel, Word, PowerPoint κατ’ ελάχιστον).
 • Θετική διάθεση και ομαδικό πνεύμα.
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ικανότητα οργάνωσης, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, εργασίας σε περισσότερα του ενός θέματα ταυτόχρονα και τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων.
 • Εξοικείωση με διαχείριση ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε πεδία συναφή με τη θέση
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Χαρακτηριστικά θέσης

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα την Αθήνα, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.

Με το πέρας της κρίσης της πανδημίας ενδέχεται η θέση να απαιτεί μερικά ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Διαδικασία αίτησης

 • Παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στο info@thegreentank.gr
 • Ως θέμα του e-mail σας χρησιμοποιήστε το ακόλουθο: «RSRCHPOL» και το όνομά σας.
 • Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα βιογραφικό και μια επιστολή που να εξηγεί τα κίνητρα και την εμπειρία σας που σχετίζονται με τη θέση. Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά.
 • Προθεσμία υποβολής: 7 Ιανουαρίου 2021 15 Ιανουαρίου 2021.

Η θέση έχει καλυφθεί.

Το Green Tank ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Green Tank προάγει ίσες ευκαιρίες και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, ή την αναπηρία.