Εκθέσεις

Εκθέσεις, μελέτες και αναλύσεις

«Τα οικονομικά των λιγνιτικών μονάδων: Τέλος εποχής.», Σεπτέμβριος 2019

Η έκθεση χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε συνδυασμό με ένα απλό μαθηματικό μοντέλο και υπολογίζει τα μικτά και καθαρά κέρδη των 14 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ την περίοδο Ιανουάριος 2016-Ιούνιος 2019, ενώ, κάνοντας ρεαλιστικές παραδοχές για τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα εκτιμά την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της λιγνιτικής βιομηχανίας για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

 

Προς μία πιο δίκαιη κατανομή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης”, Ιούλιος 2020

Η έκθεση αναλύει την επίδραση πέντε κομβικών τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από Ευρωβουλευτές στις διαφορετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης μεταξύ των κρατών μελών και τις αξιολογεί συγκριτικά με την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείου προσομοίωσης το οποίο διαμορφώθηκε με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.