Εκθέσεις

Εκθέσεις, μελέτες και αναλύσεις

Τα οικονομικά των λιγνιτικών μονάδων: Τέλος εποχής.”, Σεπτέμβριος 2019

Η έκθεση χρησιμοποιεί δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σε συνδυασμό με ένα απλό μαθηματικό μοντέλο και υπολογίζει τα μικτά και καθαρά κέρδη των 14 λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ την περίοδο Ιανουάριος 2016-Ιούνιος 2019, ενώ, κάνοντας ρεαλιστικές παραδοχές για τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των δικαιωμάτων διοξειδίου του άνθρακα εκτιμά την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της λιγνιτικής βιομηχανίας για τα επόμενα 3,5 χρόνια.

 

Προς μία πιο δίκαιη κατανομή του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης”, Ιούλιος 2020

Η έκθεση αναλύει την επίδραση πέντε κομβικών τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από Ευρωβουλευτές στις διαφορετικές Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην κατανομή των πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης μεταξύ των κρατών μελών και τις αξιολογεί συγκριτικά με την αναθεωρημένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείου προσομοίωσης το οποίο διαμορφώθηκε με βάση τη μεθοδολογία που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

 

Δίκαιη Μετάβαση: Ιστορικό, εξελίξεις και προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη“, Ιούλιος 2020

Με δεδομένο τον επείγοντα χαρακτήρα της μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της χώρας λόγω της εμπροσθοβαρούς απολιγνιτοποίησης, η έκθεση περιγράφει την ιστορία της Δίκαιης Μετάβασης σε Ελλάδα και Ευρώπη από το 2015 έως σήμερα, παρουσιάζει τα βασικά διδάγματα, καταγράφει τις προκλήσεις για το μέλλον και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

 

Προτεραιότητα στη Φύση: Αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα”, Νοέμβριος 2020

Η έκθεση αξιολογεί την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του πρώτου Σχεδίου Δράσης εφαρμογής της, αναλύοντας σε ποιον βαθμό έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα η Ελλάδα στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για τη βιοποικιλότητα. Η έκθεση τονίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει μία πολιτική για τη βιοποικιλότητα αντάξια του φυσικού της πλούτου και διατυπώνει προτάσεις για την κατάρτιση του νέου πενταετούς Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα.