Άρια Τζαμαλίκου

Άρια Τζαμαλίκου

Συνεργάτιδα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής

H αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, η παροχή λειτουργικών κινήτρων για την καθιέρωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου και η κοινωνικά δίκαιη μετάβαση προς αυτό αποτελούν για την Άρια τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Έχοντας αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας εξειδικεύθηκε στο Δημόσιο Δίκαιο και, ιδίως, στη μελέτη του ρόλου του Κράτους ως ρυθμιστή, αντισυμβαλλομένου και οικονομικού παίκτη.

Κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος «European Public Law and Governance» που παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, διεύρυνε το πεδίο εξειδίκευσής της εμβαθύνοντας στις θεσμικές λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην αλληλεπίδραση της ευρωπαϊκής και εθνικής έννομης τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησε την εφαρμογή των παραπάνω διαρρυθμίσεων στον σχεδιασμό των ρυθμιστικών εργαλείων της ΕΕ με στόχο την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων που αυτή έχει θέσει. Παράλληλα, η διδακτορική της έρευνα είναι προσανατολισμένη στην εξέταση του πλαισίου ανάθεσης δημοσίων έργων με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας.

Κατά την επαγγελματική της πορεία ως δικηγόρος έχει χειριστεί υποθέσεις ανάθεσης δημοσίων έργων, περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παραβιάσεων προστασίας αρχαιολογικών χώρων και προστατευόμενων φυσικών περιοχών, καθώς και υποθέσεις χωροταξικού και πολεοδομικού δικαίου.

Σταθερά προσηλωμένη στις σταθμίσεις που απαιτεί η χάραξη της δημόσιας πολιτικής, η Άρια συμβάλλει, ως μέλος της ομάδας μας, στην διαμόρφωση και προώθηση λύσεων πολιτικής για ένα βιώσιμο μέλλον.