Οικονομική στήριξη για έργα Ενεργειακών Κοινοτήτων στα ΕΣΔΙΜ και στο ΠΔΑΜ

Στα κείμενα των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και νησιών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης, και του 1ου Σχεδίου Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021- 2023 διαπιστώνει κανείς μια πολύ θετική μετατόπιση. Ενώ στα αρχικά κείμενα οι ενεργειακές κοινότητες απουσίαζαν εξολοκλήρου, διαπιστώνεται ότι στα πρόσφατα κείμενα που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25.06.2021, οι ενεργειακές κοινότητες και τα έργα που μπορούν να υλοποιήσουν αναφέρονται διακριτά και βρίσκουν την θέση τους στο σχεδιασμό της Δίκαιης Μετάβασης.  

Ειδικότερα, τα ΕΣΔΙΜ προβλέπουν την οικονομική στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων για κάλυψη τμήματος του κόστους εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής, θέρμανσης ή/ και έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Αυτή η πρόβλεψη καλύπτει ουσιαστικές και υφιστάμενες δυσκολίες χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων κυρίως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα στο ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης στην παράγραφο «1.1.2 Νεότερες εξελίξεις» γίνεται η πρώτη αναφορά στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνει η χώρα για την εκπλήρωση των ευρωπαϊκών κλιματικών και ενεργειακών στόχων. Σε αυτό το σημείο αναγνωρίζεται ότι «Ειδικά στις συγκεκριμένες περιφέρειες ισχύουν ορισμένοι ευνοϊκοί όροι σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις και τη λειτουργία για τα μικρά έργα και τις αιτήσεις ενεργειακών κοινοτήτων, όπου συμμετέχουν τοπικές επιχειρήσεις και κάτοικοι, ενώ παράλληλα προωθείται και στηρίζεται η αυτοπαραγωγή». Επίσης, και στα τρία ΕΣΔΙΜ, στην παράγραφο 2.4.1 αναφορικά στις κατηγορίες των επενδυτικών πράξεων στο πεδίο περιγραφής των δραστηριοτήτων της Προτεραιότητας 2: Ενεργειακή μετάβαση – Κλιματική ουδετερότητα, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται δράσεις για «στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων για κάλυψη τμήματος του κόστους εγκατάστασης συστημάτων αυτοπαραγωγής, θέρμανσης ή/και έργων ενεργειακής αναβάθμισης». Στο ΕΣΔΙΜ Νήσων Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου και Κρήτης αναφέρεται συγκεκριμένα «Για την ομαλή και επιτυχημένη διείσδυση των ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας η αποδοχή από τις τοπικές κοινωνίες. Ο ρόλος τους θα πρέπει να ενισχυθεί , ενώ θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα για την συμμετοχή τους στην παραγωγή ενέργειας μέσω της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων. Παράλληλα, οι ενεργειακές κοινότητες θα ενισχύσουν την προώθηση της αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής (παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή) καθώς και την ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια στα νησιά».

Η πρόβλεψη των ενεργειακών κοινοτήτων στα ΕΣΔΙΜ σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόβλεψη στο ΠΔΑΜ (Προτεραιότητα 2: Ενεργειακή μετάβαση- Κλιματική ουδετερότητα/ Ενεργειακή αποδοτικότητα) αποτελεί θετική εξέλιξη. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό τόσο η συμμετοχή των πολιτών όσο και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες από τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ με τη συναίνεση και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Περισσότερα για τη Δίκαιη Μετάβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη μπορείτε να διαβάσετε στο πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δίκαιη Μετάβαση του Green Tank.