Ποια τεχνική βοήθεια έχουν ανάγκη οι λιγνιτικές περιοχές;

Το δίκτυο Europe Beyond Coal και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγνιτικές περιοχές της Ευρώπης συγκεντρώνουν τη μέχρι τώρα εμπειρία τους από τον σχεδιασμό της μετάβασης και αναδεικνύουν τις ανάγκες της επόμενης περιόδου στην έκθεση που δημοσίευσαν τον Ιούλιο 2022 με τίτλο «How can we assist you? What kind of technical assistance do Just Transition regions actually need?».

Στην έκθεση αυτή εντοπίζονται κενά στην προετοιμασία αλλά και στη συνολική διαδικασία της δίκαιης μετάβασης, που προέρχεται κυρίως από τη μέχρι τώρα εμπειρία των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και των τοπικών αρχών, οι οποίοι προσπαθούν για την αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων της Δίκαιης Μετάβασης. Η έκθεση παρουσιάζει μια σειρά μέτρων που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών, αξιοποιώντας την τεχνική βοήθεια της τρέχουσας περιόδου, μεταξύ των οποίων:

  • Τη δημιουργία περιφερειακών κέντρων υποστήριξης της Δίκαιης Μετάβασης για την παροχή πληροφοριών, υποστήριξης και βοήθειας.
  • Ειδικό προσωπικό για την υποστήριξη των μικρότερων ενδιαφερόμενων φορέων στην ανάπτυξη και ωρίμανση έργων καλής ποιότητας.
  • Κοινές μεθοδολογίες και πρότυπα για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών Δίκαιης Μετάβασης.
  • Ειδική υποστήριξη για την επείγουσα οριστικοποίηση των σχεδίων πριν από το τέλος του 2022 για όσες περιοχές δεν έχουν ήδη καταθέσει εδαφικά σχέδια.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση (στα αγγλικά) εδώ.