Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες

Ο ν.4951/2022 (ΦΕΚ 129 Α΄) για τον «εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον ιδρυτικό νόμο των ενεργειακών κοινοτήτων (ν.4513/2018) καθώς και προβλέψεις για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικού χώρου για τον (εικονικό) ενεργειακό συμψηφισμό.

Ειδικότερα, με τα άρθρα 105 και 106 επέρχονται αλλαγές ως προς την έδρα της ενεργειακής κοινότητας και τη δυνατότητα συμμετοχής αγροτικών συνεταιρισμών σε αυτή. Καταργείται η πρόβλεψη για ορισμό δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος της ελληνικής επικράτειας ως έδρα της ενεργειακής κοινότητας, αφήνοντας έτσι μεγαλύτερη ευχέρεια στον ορισμό της έδρας, αφού μπορεί να συστήνεται και να λειτουργεί οπουδήποτε. Προβλέπεται όμως ρητά ότι διατηρούνται οι προϋποθέσεις για τα μέλη της κοινότητας για την περιφέρεια εντός της οποίας ασκεί τις δραστηριότητές της καθώς και ο γεωγραφικός περιορισμός για την άσκηση των δραστηριοτήτων της (εντός μιας περιφέρειας). Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται η επίλυση του θέματος του περιορισμού της έδρας των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής εμπόδιο για την υπαγωγή έργων ενεργειακών κοινοτήτων σε χρηματοδοτικά προγράμματα λόγω σύγκρουσης με το κανονιστικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Επομένως η άρση αυτού του περιορισμού είναι θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι μπορεί να απελευθερώσει τη χρήση πόρων της προηγούμενης και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, καθώς και του Πράσινου Ταμείου από τα έσοδα δημοπράτησης δικαιωμάτων CO2 του 2018 για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακών κοινοτήτων. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ενεργειακές κοινότητες ως μέλη, ανεξαρτήτως αν στην ίδια κοινότητα συμμετέχουν και μέλη που ανήκουν στον ίδιο αγροτικό συνεταιρισμό.

Στο άρθρο 97, προβλέπεται η διάθεση περιθωρίου απορρόφησης ισχύος 10MW ανά υποσταθμό πέραν του υφιστάμενου περιθωρίου από τον Διαχειριστή του δικτύου αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Από αυτή την πρόβλεψη δεν εξαιρούνται τα κορεσμένα δίκτυα παρά μόνο τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Το παραπάνω περιθώριο κατανέμεται ως εξής: 40% σε σταθμούς ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων× 30% σε σταθμούς από αγρότες αυτοπαραγωγούς× 30% σε αυτοπαραγωγούς του δευτερογενή- τριτογενή τομέα. Για την διάθεση του παραπάνω περιθωρίου, ο Διαχειριστής χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης με ανώτατο όριο ισχύος τα 10 KW ανά παροχή κατανάλωσης. Με τη ρύθμιση αυτή επιλύεται σε έναν βαθμό το ζήτημα του κορεσμού των δικτύων και η αδυναμία σύνδεσης αυτοπαραγωγών, αλλά το μέτρο αυτό δεν εφαρμόζεται για τις ενεργειακές κοινότητες που υλοποιούν έργα (εικονικού) ενεργειακού συμψηφισμού. Για την επίλυση λοιπόν του θέματος του περιορισμού της διαθεσιμότητας του δικτύου για έργα (εικονικού) ενεργειακού συμψηφισμού ενεργειακών κοινοτήτων που στοχεύουν στην κάλυψη των ενεργεαικών αναγκών των μελών τους, θα πρέπει να εξεταστεί η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης και να προβλεφθεί η συμπερίληψή τους με αντίστοιχες προβλέψεις.

Ολόκληρο το κείμενο του νόμου βρίσκεται εδώ.