Διαβουλεύσεις

Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για την αποκατάσταση της φύσης

Στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει το επόμενο διάστημα στον τομέα της βιοποικιλότητας συμμετείχε το Green Tank καταθέτοντας τις απόψεις του.

Σχόλια του Green Tank στο Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ της περιόδου 2022 – 2031

Στη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε ο ΑΔΜΗΕ για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ (Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) περιόδου 2022 – 2031 συμμετείχε το Green tank καταθέτοντας σχόλια.

Σχόλια επί των οκτώ σχεδίων δράσης για προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων

Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων ΚΥΑ για τη θεσμοθέτηση και υλοποίηση οκτώ σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος καταθέτοντας οριζόντια σχόλια και προτάσεις που αφορούν συνολικά στα σχέδια δράσης.

Δημόσια διαβούλευση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα και για τους στόχους του 2030

Στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα καθώς και την κλιματική φιλοδοξία της ΕΕ για το 2030 και τον σχεδιασμό πολιτικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για το κλίμα και την ενέργεια συμμετείχε το Green Tank, καταθέτοντας τις απόψεις του.