Αρνητική η ψήφος του Green Tank στο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΔΑΜ – Αναγκαία η συμπερίληψη των τοπικών κοινωνιών

Με αρνητική ψήφο τοποθετήθηκε στο Green Tank στο Σχέδιο Αξιολόγησης ΠΔΑΜ που πρότεινε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Ως μέλος της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου, κατέθεσε αναλυτικά σχόλια, προτείνοντας τη συνολική αναθεώρηση της διαδικασίας αξιολόγησης. Κύριο κριτήριο για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού Σχεδίου Αξιολόγησης χρειάζεται να αποτελέσει η ενσωμάτωση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία, τα οποία λείπουν από το προτεινόμενο Σχέδιο. Μοχλό για την επίτευξη μιας πιο συμπεριληπτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσει η συνεργασία των ανεξάρτητων αξιολογητών με τα μέλη της ίδιας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027 και τα μέλη των Εδαφικών Επιτροπών.

Συνοπτικά, οι προτάσεις του Green Tank εστιάζουν σε έξι σημεία:

  1. Χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι άμεσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιοχές σε μετάβαση και να ενσωματωθούν στο Σχέδιο Αξιολόγησης όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς και εξειδικευμένοι δείκτες που θα δίνουν σαφέστερη εικόνα για την ανταπόκριση του ΠΔΑΜ στις ιδιαιτερότητες των υπό μετάβαση περιοχών.
  2. Πριν από κάθε ορόσημο του σχεδίου αξιολόγησης και συμπληρωματικά στο έργο των ανεξάρτητων αξιολογητών να προβλέπεται σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης και των νεοσυσταθεισών Εδαφικών Επιτροπών ΔΑΜ και στη συνέχεια να δίνεται επαρκής χρόνος για κατάθεση σχολίων, ενώ μπορούν να αξιοποιούνται διάφορα μέσα συλλογής απόψεων για την καλύτερη εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων φορέων.
  3. Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης που προβλέπει το Σχέδιο Αξιολόγησης με εστιασμένα πεδία επιμόρφωσης.
  4. Στενή συνεργασία και επικοινωνία των αξιολογητών με την Επιτροπή Παρακολούθησης, τις Εδαφικές Επιτροπές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με υποχρέωση οργάνωσης πρόσθετων δράσεων επικοινωνίας, διάδρασης και ανταλλαγής απόψεων.
  5. Επιλογή κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών εκροών και αποτελέσματος για τις επιμέρους επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΑΜ και ειδικότερα: i. δείκτη μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος για όλες τις επενδύσεις που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες από το ΠΔΑΜ δράσεις και ii) δείκτη συγκράτησης της φυγής νέων από τις λιγνιτικές περιοχές.
  6. Για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και ειδικότερα των νέων προτείνεται ανασχεδιασμός των δράσεων επικοινωνίας και προβολής του ΠΔΑΜ με τακτική αξιολόγηση των δράσεων καθώς και διερεύνηση πιο αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας με τη συνδρομή τοπικών φορέων.

Τα σχόλια και οι προτάσεις του Green Tank κατατέθηκαν στις 06 Ιουλίου 2023 και μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά σε αυτόν τον σύνδεσμο.