Για μια ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση

Στις 19 Δεκεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Open Government Partnership. Το Green Tank κατέθεσε σχόλια και προτάσεις που θέτουν την ανοιχτή και συμμετοχική διακυβέρνηση στις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης αλλά και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή του Σχεδίου, η παγκόσμια πρωτοβουλία συνεργασίας για την ανοικτή διακυβέρνηση Open Government Partnership (OGP) αποσκοπεί στη διασφάλιση κυβερνητικών δεσμεύσεων για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Παρόλο που το Σχέδιο περιλαμβάνει μία σειρά από δεσμεύσεις που προωθούν την ανοιχτή διακυβέρνηση, το Green Tank επισημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερες δράσεις για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση, η παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου και η συμμετοχή των πολιτών, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της δημόσιας διαβούλευσης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνουμε:

  • Εισαγωγή/επαναφορά στο 5ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης σχετικής δέσμευσης για τη θέσπιση ενός νόμου-πλαισίου για την Ανοικτή και τη Συμμετοχική Διακυβέρνηση, ώστε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, η λογοδοσία του κράτους και η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής αυτών.
  • Μετατροπή του Opengov.gr σε εθνική πύλη διαβουλεύσεων για όλη τη δημόσια διοίκηση (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό επίπεδο), τις ανεξάρτητες αρχές και άλλους φορείς, με μεταφορά όλων των δημόσιων διαβουλεύσεων στην πλατφόρμα αυτή.
  • Υποχρέωση κατάθεσης συνοδευτικού εγγράφου τύπου Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης για όλα τα είδη ρυθμιστικών πράξεων που τίθενται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω Opengov.gr.
  • Υποχρέωση κατάθεσης Έκθεσης Διαβούλευσης για όλα τα είδη ρυθμιστικών πράξεων που τίθενται σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω Opengov.gr.
  • Επαναφορά του σταδίου προκαταρκτικής διαβούλευσης επί του επιδιωκόμενου στόχου και αποτελέσματος της σχεδιαζόμενης ρύθμισης, καθώς και των ενδεχόμενων συνεπειών της.
  • Αύξηση του υπάρχοντος διαστήματος διαβούλευσης επί του σχετικού κειμένου των διατάξεων στις 4 εβδομάδες.

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων του Green Tank είναι διαθέσιμο εδώ.