Παρατηρητήριο Ενεργειακών Κοινοτήτων | Αναλύσεις – Προτάσεις

Οι πολίτες κάνουν πράξη τη Δίκαιη Μετάβαση
Τελευταία ανανέωση: Οκτώβριος 2023
  • Για την ανάπτυξη του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων και τη συμβολή τους στη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών το Green Tank μελετάει τα διαθέσιμα δεδομένα, καταγράφει τις τάσεις και παρεμβαίνει σταθερά στο δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις.

Προτάσεις Πολιτικής

από το Green Tank

Άμεση διαμόρφωση νέου προγράμματος στήριξης ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές από τους πόρους του ΠΔΑΜ 2021 – 2027 λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος και αναγκών. Έμφαση πρέπει να δοθεί στην επιδότηση υβριδικών συστημάτων φωτοβολταϊκών & αποθήκευσης για έργα αυτοπαραγωγής από ενεργειακές κοινότητες που συστήνονται από πολίτες, κατά τα πρότυπα της πρόσκλησης που ήδη έχει δημοσιευτεί για δήμους και σχετιζόμενους φορείς.

Αξιοποίηση εθνικών πόρων για τη Δίκαιη Μετάβαση (πλειστηριασμό δικαιωμάτων CO2) για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων των λιγνιτικών περιοχών με άμεση έκδοση σχετικής πρόσκλησης.

Ενίσχυση κατά προτεραιότητα όσων αποδεδειγμένα έχουν δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους μέσω των οικονομικών κινήτρων και μέτρων στήριξης για τις ενεργειακές κοινότητες που προβλέπονται στη νέα νομοθεσία (πόροι ΕΕ, Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για κάλυψη του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης για την εφαρμογή του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού), όπως ενεργειακές κοινότητες πολιτών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, ΟΤΑ.

Δημιουργία αναπτυξιακού ταμείου (ή ενδιάμεσου φορέα) ειδικά για ενεργειακές κοινότητες που θα διευκολύνει την πρόσβαση στον δανεισμό, την παροχή εγγυήσεων, την κάλυψη του κόστους συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και την επιχορήγηση του κόστους της προκαταρκτικής φάσης των έργων.

Ενίσχυση και επέκταση των δικτύων ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων. Να εξασφαλιστεί ικανή έκταση για την εγκατάσταση έργων των ενεργειακών κοινοτήτων με ισχυρή συμμετοχή πολιτών, τοπικών μικρών επιχειρήσεων και ΟΤΑ στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης.

Το περιθώριο ισχύος 2 GW που δίνει η νέα νομοθεσία για έργα αυτοπαραγωγής, καθώς και η όποια επέκτασή του στο μέλλον, να διαμοιραστεί ισότιμα μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών αυτοκαταναλωτών (πολίτες και νοικοκυριά, ενεργειακές κοινότητες πολιτών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΟΤΑ, αγρότες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου) δίνοντας προτεραιότητα σε νοικοκυριά και πολίτες που θέλουν να καλύψουν τις ανάγκες τους είτε μεμονωμένα, είτε συλλογικά μέσω ενεργειακών κοινοτήτων.

Διασφάλιση σύνδεσης κατά προτεραιότητα στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης των έργων εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού των ενεργειακών κοινοτήτων με συμμετοχή και έργων πολιτών και όχι μόνο μεγάλων επιχειρήσεων.

Θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων για τις ενεργειακές κοινότητες στο υπό αναθεώρηση Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα μεγάλα έργα ΑΠΕ στις λιγνιτικές περιοχές που υλοποιούνται από μεγάλες εταιρίες όπως η ΔΕΗ, μέσω μετοχοποίησης των έργων αυτών και προσφοράς τμήματος των μετοχών για αγορά από ενεργειακές κοινότητες.

Διαμόρφωση ειδικού πλαισίου για τη διεξαγωγή ανταγωνιστικών διαδικασιών για εμπορικά έργα ΑΠΕ που θα περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο ενεργειακές κοινότητες εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού.

Δημιουργία κόμβου πληροφόρησης για τις Eνεργειακές Kοινότητες από το ΥΠΕΝ. Σκοπός αυτού είναι η ενίσχυση του θεσμού μέσα από τη συγκέντρωση και δημοσίευση στοιχείων για τις Ενεργειακές Κοινότητες και η διαμόρφωση προτάσεων (ενδεικτικά για σχήματα ενίσχυσης, επιχειρηματικά μοντέλα, θεσμικές αλλαγές κ.ά.), η παροχή άμεσης πληροφόρησης για όλες τις θεσμικές εξελίξεις και η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν.

Τα νέα μας