Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον

Η νέα έκθεση του Green Tank εντοπίζει τις ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που έχει η Ελλάδα και οι περιφέρειες της στη διάθεση της για τον πράσινο μετασχηματισμό κομβικών κλάδων της οικονομίας και τη μετάβασή σε ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027.

Κατά τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα θα έχει στη διάθεση της πρωτοφανούς ύψους ευρωπαϊκούς πόρους. Η συγκυρία αυτή συνιστά μία σπάνια ευκαιρία για τη χώρα μας. Αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά για την αλλαγή στρατηγικής και αναπτυξιακής προοπτικής, σε αρμονία με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Επιδιώκοντας να συνεισφέρει σε αυτή την κατεύθυνση, η νέα έκθεση του Green Tank «Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027» παρουσιάζει τις βασικές προβλέψεις του ευρωπαϊκού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, εστιάζοντας στις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη της μετάβασης της Ελλάδας σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Συγκεκριμένα, η νέα έκθεση εντοπίζει τις βασικές πηγές χρηματοδότησης, δηλαδή τα διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία που αξιολογούνται ως τα πλέον κατάλληλα για τη χώρα και παρουσιάζει τις κύριες προβλέψεις τους. Η ανασκόπηση των βασικών πηγών χρηματοδότησης χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Ξεκινάει από τα ταμεία της Πολιτικής Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, συνεχίζει με την παρουσίαση των ταμείων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ακολουθεί η παρουσίαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και καταλήγει με την παρουσίαση πρόσθετων πηγών, όπως είναι τα ανταγωνιστικά προγράμματα LIFE και Ορίζων Ευρώπη, ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο μηχανισμός εγγυήσεων InvestEU.

Από την ανασκόπηση των βασικών ευρωπαϊκών πηγών γίνεται κατανοητό ότι μεγάλο μέρος των πόρων που έχει στη διάθεση της η Ελλάδα και οι περιφέρειες της μπορούν να διατεθούν σε δράσεις που συνδυάζουν την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ένωσης με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην έκθεση παρουσιάζονται οι προοπτικές πράσινου μετασχηματισμού επιλεγμένων τομέων της οικονομίας, με δράσεις και παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν αξιοποιώντας τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Πρόκειται για τους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή της γεωργίας και της αλιείας – ενώ, παράλληλα, αναδεικνύονται και οι προοπτικές ώστε να θωρακιστεί το φυσικό περιβάλλον και η πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας.

Η προσέγγιση είναι τομεακή, ωστόσο επηρεάζει και επηρεάζεται από τον σχεδιασμό και στο περιφερειακό επίπεδο, καθώς πρόκειται για τομείς που αναπτύσσονται σε όλη την επικράτεια, αν και με διαφορετική βαρύτητα.

Η επιλογή των πλέον κατάλληλων δράσεων για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων εξαρτώνται από τον σχεδιασμό τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και τον συντονισμό φαινομενικά διακριτών διαδικασιών. Στην κατεύθυνση αυτή, σε πολλά σημεία της έκθεσης επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης της εταιρικής σχέσης, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθώς και τόσο των παραγωγικών φορέων, όσο και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των περιβαλλοντικών φορέων.

Σημείωση:

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση “Ευκαιρίες χρηματοδότησης για ένα βιώσιμο μέλλον κατά την περίοδο 2021-2027

Η έκθεση αποτελεί παραδοτέο του έργου «Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για ένα βιώσιμο μέλλον» που συγχρηματοδοτείται από το Cyclades Preservation Fund, το Ionian Environment Foundation και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.