Σχόλια επί των Παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027

Σε συνέχεια των σχολίων που κατατέθηκαν επί του ενδιάμεσου κειμένου Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 2023- 2027, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο [MedINA] και το The Green Tank συμμετείχαν στη δεύτερη διαβούλευση και κατέθεσαν εκ νέου κοινά σχόλια και προτάσεις στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι για τις παρεμβάσεις του ΣΣ της ΚΓΠ που τέθηκαν σε διαβούλευση δεν προσδιορίζεται το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ούτε το μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού προς αυτές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αξιολογηθούν ολοκληρωμένα.

Επιπλέον, τονίζουν ότι από την περιγραφή των παρεμβάσεων διαπιστώνεται ελλιπής αναφορά στην προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και σε δράσεις μετριασμού των επιπτώσεων της τελευταίας, με ορισμένες ωστόσο εξαιρέσεις (π.χ. για τα οικολογικά σχήματα). Σημειώνεται πως η περιβαλλοντική διάσταση της ΚΓΠ δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα οικολογικά σχήματα, αλλά να διατρέχει οριζόντια το σύνολο των παρεμβάσεων προκειμένου να ανακατευθύνει σημαντικά την ΚΓΠ προς βιώσιμες λύσεις για το μέλλον, κι αυτό κρίνεται ότι δεν επιτυγχάνεται επαρκώς. Υπογραμμίζουν, επίσης, ότι από τις παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν απουσιάζουν μέτρα που αφορούν συγκεκριμένα τον δασικό χώρο, τη δασική διαχείριση και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας.

Τέλος, όσον αφορά τα ειδικότερα σχόλια και προτάσεις, δίνεται έμφαση στα προτεινόμενα οικολογικά σχήματα και τα συστήματα ποιότητας.

Αναλυτικά τα σχόλια και τις προτάσεις του MedINA και του The Green Tank μπορείτε να διαβάσετε εδώ.