7 χρυσoί κανόνες για τον σχεδιασμό μιας Δίκαιης Μετάβασης στις λιγνιτικές περιφέρειες της Ευρώπης

Κάθε περιοχή και κάθε κοινότητα είναι διαφορετική. Καθώς οι χώρες της ΕΕ συνειδητοποιούν την κατάσταση κλιματικής κρίσης την οποία βιώνει ο πλανήτης και την ανάγκη για ταχεία μετάβαση σε μια αειφόρο και κλιματικά ουδέτερη κοινωνία, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι χρειαζόμαστε περιφερειακές στρατηγικές μετάβασης για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Πράγματι, η ίδια η συμφωνία του ΟΗΕ για το κλίμα του Παρισιού αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη. Δεν θα επωφεληθούν αυτόματα όλες οι περιφέρειες από τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές. Ωστόσο, με μια προληπτική και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση, η μετάβαση μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο παντού.

Η δίκαιη μετάβαση σε μια αειφόρο και κλιματικά ουδέτερη κοινωνία απαιτεί δράση και δέσμευση από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή προσαρμοσμένων προγραμμάτων οικονομικής διαφοροποίησης και μετάβασης των λιγνιτικών περιφερειών.

Οι 7 Χρυσοί Κανόνες που διαμορφώθηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δεξαμενές σκέψης  που ανήκουν στη Συμμαχία «Πέρα από το Κάρβουνο» προτείνουν κατευθύνσεις για τις περιφερειακές και εθνικές αρχές οι οποίες διαμορφώνουν στρατηγικές για τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της Ευρώπης.

Αφορούν ιδιαίτερα τις «ομάδες ανά χώρα» που συγκροτούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιφέρειες υπό μετάβαση (Coal Regions in Transition). Οι ομάδες αυτές συζητούν και σχεδιάζουν τη μετάβαση, επιλέγοντας τελικά τα έργα που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Η πλήρης εφαρμογή των 7 προτεινόμενων κανόνων θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής συγκεκριμένων έργων, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής μετάβασης για κάθε λιγνιτική περιφέρεια.

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα είναι σημαντική για να καταστεί δυνατός ένας ταχύς και κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός των τοπικών οικονομιών πέρα από το κάρβουνο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού.

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσει μια δίκαιη και βιώσιμη μετάβαση για όλους.

Την πρόταση συνυπογράφουν οι ακόλουθες οργανώσεις:

Europe Beyond Coal, WWF, The Green Tank, CEE Bankwatch Network, Polish Green Network, Greenpeace, CDE, E3G.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους προτεινόμενους κανόνες εδώ.