Πώς μπορούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να εφαρμόσουν μια πετυχημένη πολιτική για την αποκατάσταση της φύσης;

Στις 22 Ιουνίου του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόταση ευρωπαϊκού νόμου για την αποκατάσταση της φύσης με στόχο την «αποκατάσταση των οικοσυστημάτων για τον άνθρωπο, το κλίμα και τον πλανήτη». Πρόκειται για σχέδιο Κανονισμού, ο οποίος πρακτικά θα καταστήσει νομικά δεσμευτικούς τους στόχους αποκατάστασης της φύσης που έχουν τεθεί στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα κράτη μέλη θα κληθούν να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την αποκατάσταση της φύσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα που θα πρέπει να καλύπτουν το 20% της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της Ευρώπης μέχρι το 2030 και όλα τα οικοσυστήματα προς αποκατάσταση μέχρι το 2050.

Η αποκατάσταση της φύσης έχει σημαντικά οφέλη για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία και είναι κρίσιμης σημασίας για τη δυνατότητα των οικοσυστημάτων να παρέχουν μακροπρόθεσμα τροφή και επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη, να ενισχύουν την ανθεκτικότητα της σε φυσικές καταστροφές, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Επιδιώκοντας να συμβάλουν στην υιοθέτηση ενός φιλόδοξου και στιβαρού νέου νόμου μέλη του δικτύου Think Sustainable Europe, συμπεριλαμβανομένου του Green Tank, διαμόρφωσαν κείμενο πολιτικής με τίτλο «Αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα της EE: συστάσεις για την επιτυχή εφαρμογή της πρότασης νόμου της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης».

Οι βασικές συστάσεις του Think Sustainable Europe προς τα κράτη μέλη και τους θεσμούς της ΕΕ είναι οι ακόλουθες:

  • Διαμόρφωση δομών διακυβέρνησης ώστε να διασφαλιστεί η λογοδοσία και ο έλεγχος τήρησης των στόχων σε επίπεδο κρατών μελών και να προωθηθούν διατομεακές συνέργειες.
  • Δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου παρακολούθησης της υλοποίησης με κοινή μεθοδολογία και ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοτόπων που δεν καλύπτονται από την Οδηγία για τους Οικοτόπους.
  • Παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα κράτη μέλη καθώς και κατευθυντήριων γραμμών για τα εθνικά σχέδια για την αποκατάσταση της φύσης.
  • Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης, δυνατοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και τεχνικής υποστήριξης για τα κράτη μέλη και τους φορείς υλοποίησης έργων και επίσης ανάπτυξη/διευκόλυνση της χρήσης καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της φύσης.

«Ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για την αποκατάσταση της φύσης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική για τη φύση και στη χώρα μας. Παρά τις δυστοκίες στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία της φύσης, η κατάσταση της φύσης στην Ελλάδα είναι συγκριτικά καλύτερη από εκείνη συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, έχοντας ένα σχετικό προβάδισμα στην επίτευξη των νέων στόχων, στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις η ελληνική πλευρά θα πρέπει να υποστηρίξει έναν φιλόδοξο νέο νόμο και παράλληλα να διεκδικήσει επαρκείς πόρους και τεχνική υποστήριξη. Εξάλλου τα οφέλη από την αποκατάσταση της φύσης και για τη χώρα μας είναι πολλά, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το πόσο ευάλωτη είναι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε η Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής του Green Tank και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαμόρφωσαν το κείμενο πολιτικής.

Σημειώσεις:

  1. Οι συστάσεις που παρουσιάζονται στο κείμενο πολιτικής διαμορφώθηκαν από εμπειρογνώμονες του δικτύου Think Sustainable Europe και οριστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Think2030, τον Ιούνιο 2022. Συνυπογράφονται από τις δεξαμενές σκέψεις:IEEP, The Green Tank, IDDRI, BC3, AMO και Ecologic Institute.
  2. Το κείμενο πολιτικής είναι διαθέσιμο εδώ (στην αγγλική γλώσσα).
  3. Διαβάστε, επίσης, κείμενο πολιτικής «Socio-economic benefits of Nature Restoration in Greece» και την περίληψή του στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που παρουσιάστηκε σε σχετική συνάντηση εργασίας την οποία συνδιοργάνωσαν το Green Tank και το IEEP για τις προεκτάσεις του νέου νόμου στην Ελλάδα και τα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της αποκατάστασης της φύσης.