Η διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη: η περίπτωση της Ελλάδας

Η Ιόλη Χριστοπούλου συνεισέφερε στον συλλογικό τόμο με τίτλο «Nature Conservation in Europe: approaches and lessons» με ένα κεφάλαιο για την Ελλάδα, περιγράφοντας τις κύριες προκλήσεις για τη διατήρηση της φύσης, τις βασικές πρωτοβουλίες της χώρας σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, τα επιτεύγματα και τα διδάγματα τους, κυρίως τα τελευταία 40 χρόνια.

Τον τόμο επιμελείται ο Graham Trucker και εκδόθηκε από το Cambridge University Press (Μάιος 2023). Το βιβλίο περιλαμβάνει κεφάλαια από ειδικούς σε επίπεδο εθνικών πολιτικών, τα οποία καλύπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο και είκοσι πέντε κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντας συγκριτικές μελέτες περιπτώσεων.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου, το άρθρο της Ιόλης Χριστοπουλου «καλύπτει τα φυσικά χαρακτηριστικά της χώρας, τους οικοτόπους και τα είδη ιδιαίτερης σημασίας· την κατάσταση της φύσης και τις κύριες πιέσεις που την επηρεάζουν· τις πολιτικές για τη διατήρηση της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τη βιοποικιλότητα), τη νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και τους βασικούς φορείς· τα μέτρα για τα είδη (π.χ. ρύθμιση του κυνηγιού και αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων δηλητηριασμένων δολωμάτων)· τις προστατευόμενες περιοχές και τα δίκτυα· τα γενικά μέτρα διατήρησης (π.χ. σε σχέση με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τα δάση, τη διαχείριση των υδάτων και τα  χωροκατακτητικά ξενικά είδη)· το κόστος διατήρησης της φύσης και τις πηγές χρηματοδότησης και την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. Προσδιορίζονται επίσης πιθανές μελλοντικές εξελίξεις. Εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με το ποια μέτρα ήταν πιο αποτελεσματικά και γιατί, καθώς και τι χρειάζεται για να βελτιωθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων και να επιτευχθούν οι μελλοντικοί στόχοι διατήρησης της φύσης

Το υλικό του βιβλίου και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον σύνδεσμο.