Σχόλια επί των οκτώ σχεδίων δράσης για προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων

Το Green Tank συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί των σχεδίων ΚΥΑ για τη θεσμοθέτηση και υλοποίηση 8 Σχεδίων Δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος καταθέτοντας οριζόντια σχόλια και προτάσεις που αφορούν συνολικά στα σχέδια δράσης.

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης και η δημόσια διαβούλευση επί οκτώ νέων εθνικών σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων, σε συνέχεια των δύο εθνικών και ενός περιφερειακού σχεδίου δράσης που είχαν εγκριθεί το 2017, συνιστούν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις.

Με την προώθηση των σχεδίων δράσης εφαρμόζονται προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας και της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, συμμορφώνεται η χώρα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της, αξιοποιούνται πόροι που έχουν διατεθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και η διαθέσιμη επιστημονική γνώση ενώ διαφαίνεται η συνεργασία ποικίλων υπηρεσιών, φορέων και οργανώσεων για την ολοκλήρωση τους.

Ωστόσο, εντοπίζονται ζητήματα που αφορούν στη δομή, την πληρότητα, και την τεκμηρίωσή των σχεδίων δράσης, τον βαθμό κατά τον οποίο είναι δημόσια διαθέσιμα καθώς και αν ενθαρρύνουν τη συμμετοχική εφαρμογή τους, για τα οποία το Green Tank κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά σχόλια που κατέθεσε το Green Tank στη δημόσια διαβούλευση εδώ.