Σχόλια στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Green Tank κατέθεσε σχόλια στη δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα σχόλια εστιάζουν κυρίως στο Κεφάλαιο Γ και τις επιμέρους διατάξεις του όπου το Green Tank διαπιστώνει σαφή επιδείνωση του υφιστάμενου πλαισίου για τον σχεδιασμό των προστατευόμενων περιοχών. Ειδικότερα, το άρθρο 11, διατηρεί την προβληματική προσέγγιση περί προκαθορισμένου καταλόγου επιτρεπόμενων χρήσεων ανά ζώνη προστασίας. Προτείνεται η πλήρης αναθεώρηση αυτής της προσέγγισης και συγκεκριμένα η επιλογή και εξειδίκευση των επιτρεπόμενων χρήσεων να γίνεται από τους εκάστοτε μελετητές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και με τρόπο που να είναι συμβατός με τους ορισμούς των ζωνών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12. Εναλλακτικά και από σειρά κατ’ ελάχιστον προτάσεων:

α) να μην επιτρέπονται γραμμικές υποδομές μεταφορών και ευρύτερα τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές στις ζώνες απολύτου προστασίας,

β) να μην επιτρέπονται τα τουριστικά καταλύματα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφοράς και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ζώνες απολύτου προστασίας και προστασίας της φύσης,

γ) να μην επιτρέπονται οι εξορύξεις υδρογονανθράκων σε όλες τις ζώνες προστασίας.

Στις γενικές παρατηρήσεις το Green Tank επισημαίνει ως σημαντική εξέλιξη ότι τίθεται σε διαβούλευση Κεφάλαιο Η – Πλαίσιο ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Ωστόσο, θα πρέπει το παρόν πλαίσιο να συμπληρωθεί με την έγκαιρη εκπόνηση και έγκριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, που έχει προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Επίσης, εφιστά την προσοχή στο Κεφάλαιο Θ – Διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, που προκρίνει στο άρθρο 76 τη χρηματοδότηση έργων υποδομών ορυκτού αερίου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους της και της στροφής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μακριά από τα ορυκτά καύσιμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ψηφίστηκε ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΠΔΕ θα έπρεπε να κατευθυνθούν στην προώθηση και χρηματοδότηση εναλλακτικών λύσεων (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, συστήματα διαχείρισης της ζήτησης, εξοικονόμηση ενέργειας, αντλίες θερμότητας, κοκ) που θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για τους πολίτες και την οικονομία όσο και για το κλίμα.

Τέλος, το Green Tank διατυπώνει την ανάγκη η χρονική διάρκεια των δημόσιων διαβουλεύσεων να είναι ικανή και επαρκής ώστε να επιτρέπεται η ουσιαστική συμμετοχή πολιτών και φορέων. Το διάστημα που δόθηκε στην αρχή της διαβούλευσης (μικρότερο της μίας εβδομάδας) για το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται σε αντίθεση ακόμα και με το περιοριστικό διάστημα των δύο εβδομάδων που έχει θέσει ο νόμος για το Επιτελικό Κράτος.

Το κείμενο των σχολίων που κατέθεσε το Green Tank είναι διαθέσιμο εδώ.