Το Green Tank για τα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές

Το Green Tank, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021- 27, ψήφισε θετικά σχετικά με τέσσερεις νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας που εξειδικεύτηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος, καταθέτοντας ωστόσο σχόλια και προτάσεις. Οι προσκλήσεις για τις δράσεις αυτές αναμένεται να δημοσιευτούν το αμέσως επόμενο διάστημα (Φεβρουάριος 2024) από την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ).

Οι τέσσερεις προσκλήσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού €280 εκ., από τα οποία τα €130 εκ. θα αφορούν την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων νέων, υπό σύσταση και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, και τα €150 εκ. θα αφορούν επενδυτικά σχέδια νέων, υπό σύσταση και υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ίδιες περιοχές. Οι δράσεις στοχεύουν στη δημιουργία 1,000 νέων θέσεων εργασίας συνολικά (500 από ΜμΕ και 500 από μεγάλες επιχειρήσεις).

Τα προγράμματα για τις ΜμΕ θα επιδοτούν 60% ή 70% του επενδυτικού σχεδίου (ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης) υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. Το συνολικό ύψος του προγράμματος θα είναι € 65 εκ. για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και € 65  εκ. για τις νέες και υπό σύσταση ΜμΕ. Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στα €500.000 και η μέγιστη ενίσχυση στα €10 εκ.

Τα προγράμματα για τις μεγάλες επιχειρήσεις θα επιδοτούν το 50% του επενδυτικού σχεδίου υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων. Το συνολικό ύψος του προγράμματος θα είναι € 75 εκ. για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και € 75  εκ. για τις νέες και υπό σύσταση ΜμΕ. Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στα €5 εκ. και η μέγιστη ενίσχυση στα €20 εκ.

Αθροίζοντας τους πόρους των τεσσάρων δράσεων ύψους €280 εκ. στους αντίστοιχους των υπόλοιπων εγκεκριμένων δράσεων από την έναρξη της υλοποίησης του ΠΔΑΜ (Οκτώβριος 2022) έως σήμερα, έχουν κινητοποιηθεί πόροι συνολικής αξίας €767,8 εκ. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, έχει εξειδικευτεί το 47.1% του συνόλου του ΠΔΑΜ 2021 – 2027 (€1.63 δις.). Επιπλέον, για ένα τμήμα των εξειδικευμένων δράσεων ύψους €411,3 εκ έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις, ενώ από αυτές έχουν προχωρήσει στο στάδιο της ένταξης δράσεις ύψους € 176.2 εκ.

Επειδή η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες των λιγνιτικών περιοχών, που αντιμετωπίζουν το οξύτατο πρόβλημα της ανεργίας, το Green Tank ενέκρινε τα τέσσερα νέα προγράμματα. Κατέθεσε ωστόσο σχόλια και προτάσεις βελτίωσης των αντίστοιχων τευχών εξειδίκευσης που αφορούν:

  1. Την αύξηση των πόρων που διατίθενται προς τις ΜμΕ, οι οποίες πρέπει να αποτελούν και τη βασική προτεραιότητα του ΠΔΑΜ σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.
  2. Τη μείωση του ελάχιστου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού για νέες και υφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η απορροφητικότητα των πόρων.
  3. Την ανάγκη αποσαφήνισης των τομέων δραστηριότητας που θα ενισχυθούν και να διασφαλιστεί η συμβολή των επιδοτούμενων επιχειρήσεων στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας.
  4. Την καλύτερη τεκμηρίωση της γεωγραφικής κατανομής των πόρων μεταξύ των λιγνιτικών και μη λιγνιτικών περιοχών μετάβασης.
  5. Τη διόρθωση του πίνακα εκροών αποτελεσμάτων στο τεύχος εξειδίκευσης για την ενίσχυση νέων ΜμΕ.

Τα σχόλια του Green Tank κατατέθηκαν 01/02/2024. Μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά εδώ.