Το Green Tank για το πρόγραμμα Green Hipo

Το Green Tank, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021- 27, ψήφισε θετικά στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής σχετικά με το έργο Green HiPo. Πρόκειται για έργο που αποτελεί τμήμα του Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στον τομέα της αλυσίδας αξίας των τεχνολογιών υδρογόνου.

Το έργο θα αναπτύξει, θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει υψηλής απόδοσης κυψέλες καυσίμου τύπου HTPEM για την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας, με πιθανή τη διάχυση στον κλάδο των μεταφορών. Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: α) την παραγωγή υδρογόνου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, όπου θα δοθεί έμφαση στο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και τα παράγωγά του, β) την κατασκευή εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολυτών κλπ) και γ) τις βιομηχανικές εφαρμογές υδρογόνου. Το έργο έχει συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό €60 εκ. από τα οποία τα €24 εκ. είναι δημόσια δαπάνη που χρηματοδοτείται από το ΠΔΑΜ 2021-2027 (ποσοστό έντασης ενίσχυσης 40%) και αναμένεται να δημιουργήσει 23 νέες θέσεις εργασίας.

Αθροίζοντας τους πόρους των €24 εκ. για το Green HiPo στους αντίστοιχους των υπόλοιπων εγκεκριμένων δράσεων από την έναρξη της υλοποίησης του ΠΔΑΜ (Οκτώβριος 2022) έως σήμερα, έχουν κινητοποιηθεί πόροι συνολικής αξίας €791,8 εκ. Μέχρι σήμερα, δηλαδή, έχει εξειδικευτεί το 48.6% του συνόλου του ΠΔΑΜ 2021 – 2027 (€1.63 δις.). Επιπλέον, για ένα τμήμα των εξειδικευμένων δράσεων ύψους €419,5 εκ έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες προσκλήσεις, ενώ από αυτές έχουν προχωρήσει στο στάδιο της ένταξης δράσεις ύψους € 178.2 εκ.

Η παραγωγή υδρογόνου είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη για την απανθρακοποίηση «δύσκολων» τομέων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία και οι βαριές μεταφορές. Για το λόγο αυτό το Green Tank ενέκρινε το έργο Green HiPo, καταθέτοντας, όμως, προβληματισμούς και προτάσεις που αφορούν:

  1. Τη διασφάλιση στο τεύχος εξειδίκευσης ότι το υδρογόνο που θα παράγεται θα προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (πράσινο Η2) και θα αποκλειστεί κάθε χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή του.
  2. Την διευκρίνηση ως προς το που θα καταλήξει η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, καθώς τίθεται ζήτημα πολύ χαμηλού βαθμού απόδοσης στη χρήση του πράσινου υδρογόνου για ηλεκτροκίνηση, η οποία δεν συνιστάται.
  3. Την ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά τη χωροθέτηση του έργου, ιδίως ελλείψει πληροφόρησης σχετικά με την πορεία των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
  4. Την ισόρροπη κατανομή των πόρων μεταξύ των τεχνολογιών αποθήκευσης (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και υδρογόνο) στην κατεύθυνση που δίνεται από το ΕΣΕΚ , σημειώνοντας ότι ως τώρα το ΠΔΑΜ έχει χρηματοδοτήσει μόνο έργα υδρογόνου.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα σχόλια του Green Tank εδώ.