Σχόλια Green Tank στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης

Αναλυτικά σχόλια για τη 2η εκδοχή του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και των Εδαφικών Σχεδίων Μετάβασης κατέθεσε το Green Tank.

Σε σχέση με την αρχική μορφή των κειμένων, τονίζεται η σημαντική πρόοδος που συντελέστηκε ειδικά στα εξής θέματα:

  1. Την οικονομική στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες για έργα αυτοπαραγωγής, θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
  2. Την επιλεξιμότητα έργων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, τόσο νοικοκυριών -με έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχιας- και ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και δημοσίων κτιρίων και υποδομών.
  3. Την επιλεξιμότητα έργων θέρμανσης και τηλεθέρμανσης στις λιγνιτικές περιοχές που βασίζονται εξ’ολοκλήρου στις ΑΠΕ.
  4. Τη δυνατότητα χρηματοδότησης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στις λιγνιτικές περιοχές και με άλλες τεχνολογίες εκτός από το υδρογόνο (αντλησιοταμίευση, μπαταρίες, θερμική αποθήκευση).
  5. Την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την αναγνώριση του εκρηκτικού προβλήματος που σχετίζεται με τη φυγή των νέων (χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται συγκεκριμένα προγράμματα).
  6. Την έμφαση που δίνεται στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων στις λιγνιτικές περιοχές και όχι αποκλειστικά στην προσέλκυση νέων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Παρά την πρόοδο σε σχέση με την 1η εκδοχή, η 2η εκδοχή των ΕΣΔΙΜ εξακολουθεί να περιλαμβάνει αρνητικά σημεία. Ειδικότερα:

  1. Το σύστημα διακυβέρνησης εξακολουθεί να παραμένει πολύ συγκεντρωτικό χωρίς να επιτρέπει τη συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολτών να μετέχουν στη λήψη αποφάσεων.
  2. Οι αποκαταστάσεις εδαφών οι οποίες δημιουργούν μόνο πρόσκαιρες θέσεις εργασίας εξακολουθούν να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ).
  3. Η κατανομή των πόρων τόσο μεταξύ υπό μετάβαση περιφερειών όσο και μεταξύ αξόνων προτεραιότητας είναι ατεκμηρίωτη και προβληματική. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διοχέτευση της μερίδας του λέοντος (47%) των πόρων σε μια γενική και αόριστη στήριξη επιχειρηματικότητας, ενώ δίνεται μόλις 15,9% και 6,9% των πόρων στους νευραλγικούς άξονες της ενεργειακής μετάβασης και της κυκλικής οικονομίας, αντίστοιχα.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά σχόλια που κατέθεσε το Green Tank στη διαβούλευση εδώ.