Το Green Tank για τα προγράμματα ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας

Σχόλια και προτάσεις κατέθεσε το Green Tank ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-27, σχετικά με τις δύο δράσεις ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας που προκήρυξε η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ).

Τα προγράμματα θα επιδοτούν έως και το 80% της επιχειρηματικής δραστηριότητας υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Το συνολικό ύψος του προγράμματος για όλες τις επιλέξιμες περιφερειακές ενότητες στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας θα είναι € 30 εκ. για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και € 20  εκ. για τις νέες.

Αθροίζοντας αυτούς τους πόρους ύψους € 50 εκ. στους αντίστοιχους των υπόλοιπων εγκεκριμένων δράσεων από την έναρξη της υλοποίησης του ΠΔΑΜ (Οκτώβριος 2022) έως σήμερα, έχουν κινητοποιηθεί πόροι συνολικής αξίας € 679.34 εκ.

Δεδομένης της άμεσης ανάγκης για καταπολέμηση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας που μαστίζει τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας, το Green Tank ενέκρινε και τα δύο προγράμματα. Κατέθεσε ωστόσο τρία σχόλια και προτάσεις βελτίωσης των αντίστοιχων τευχών εξειδίκευσης που αφορούν:

  1. Την αλλαγή των δεικτών για τους στόχους του προγράμματος σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ) αντί απλά για θέσεις εργασίας.
  2. Την επάρκεια ή μη των διατιθέμενων πόρων για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί για τις θέσεις εργασίας.
  3. Τη συμπερίληψη στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης κριτηρίου σχετικού με την κλιματική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων, ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε επενδύσεις που αλλάζουν δραστηριότητα σε περισσότερο βιώσιμη κατεύθυνση ή και στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη βάση βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τα σχόλια του Green Tank εδώ.