Προσφυγή στο ΣτΕ για τον ΑΗΣ Αμυνταίου

Προσφυγή στο ΣτΕ κατέθεσαν σήμερα το Green Tank και η οργάνωση δικηγόρων περιβάλλοντος ClientEarth κατά της συνέχισης της λειτουργίας του λιγνιτικού σταθμού του Αμυνταίου.

Οι δύο οργανώσεις είχαν ζητήσει τον Απρίλιο του 2019 από την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει τη λειτουργία του ΑΗΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά η απάντηση που έλαβαν τον Ιούνιο του 2019 επέμενε στην υπαγωγή του ΑΗΣ στο καθεστώς της παράτασης λειτουργίας του σταθμού.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο συγκεκριμένος λιγνιτικός σταθμός εξάντλησε τις 17.500 ώρες λειτουργίας, δηλαδή το μέγιστο όριο επιπλέον ωρών λειτουργίας με βάση την εξαίρεση του άρθρου 33 της οδηγίας βιομηχανικών εκπομπών (2010/75/ΕΕ) στην οποία είχε υπαχθεί με αίτημα της ΔΕΗ από το 2013. Ως εκ τούτου πρέπει να κλείσει.

Όπως άλλωστε έχει εξηγήσει επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική κυβέρνηση, ο σταθμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις για υπαγωγή του στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου που επιτρέπει τη λειτουργία του για 32.000 ώρες, δηλαδή επιπλέον 14500 ώρες, κατά την περίοδο 2016-2023.

Παρά την ξεκάθαρη άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα σχετικά αιτήματα της τότε ελληνικής κυβέρνησης, τον Νοέμβριο του 2018 η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε μονομερή τροποποίηση της ΚΥΑ που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία βιομηχανικών εκπομπών. H τροποποίηση είναι φωτογραφική και επιτρέπει τη λειτουργία του εν λόγω ΑΗΣ για 32.000 ώρες αντί για 17.500.

Η διακοπή λειτουργίας του ΑΗΣ Αμυνταίου είναι επομένως ζήτημα σεβασμού της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στο οποίο δεν χωρά καμία «α λα καρτ» ερμηνεία.

Παράλληλα είναι και κορυφαίο ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Υπογραμμίζεται ότι ο εν λόγω ΑΗΣ, συνολικής μικτής ονομαστικής ισχύος 600 MW είναι ένας από τους πιο ρυπογόνους στην  Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) εκπέμποντας κατά μέσο όρο 736% παραπάνω από τα νέα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

Πίνακας

Εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) από τις μονάδες Αμύνταιο Ι-ΙΙ (μέσος όρος για τις συγκεντρώσεις) και σύγκριση με τα όρια εκπομπών (της 2010/75/ΕΕ αλλά και τα νέα όρια του LCP BREF).

Έτος


Εκπεμπόμενη
ποσότητα (ktn)


πεμπόμενη συγκέντρωση
(mg/Nm3)


Όριο 2010/75/ΕΕ (mg/Nm3)


% Υπέρβαση
ορίου 2010/75/ΕΕ


Νέο
όριο
LCP BREF (mg/Nm3)


%
Υπέρβαση νέου
ορίου
LCP BREF


2012


20,0


1.144,0


200


472,00%


130


780,00%


2013


8,6


575,0


200


187,50%


130


342,31%


2014


17,4


1.255,0


200


527,50%


130


865,38%


2015


15,3


1.325,5


200


562,75%


130


919,62%


2016


9,9


1.133,5


200


466,75%


130


771,92%


Μέσος όρος


14,2


1.086,6


200


443,30%


130


735,85%