Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Ιούλιος 2023

Μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου το πρώτο επτάμηνο του 2023 κατά 19.7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και κατά 16% σε σχέση με τον μέσο όρο της 5ετίας. Ωστόσο σε πορεία μερικής ανάκαμψης βρίσκεται η χρήση αερίου στη βιομηχανία σημειώνοντας αύξηση κατά 26.5% τους πρώτους επτά μήνες του 2023 συγκριτικά με το 2022, όπως και η εγχώρια κατανάλωση ρωσικού αερίου που ήταν αυξημένες κατά 1.65 ΤWh σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

O μήνας Ιούλιος

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ τον Ιούλιο του 2023, η συνολική εγχώρια κατανάλωση του αερίου ήταν 5.29 TWh. Παρά την αύξηση της κατανάλωσης σε σχέση με τον Ιούνιο κατά 23.9%, σημειώθηκε μείωση τόσο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 (-0.54 ΤWh), όσο και με τον μέσο όρο της πενταετίας (-0.27 ΤWh). Η συνολική μείωση σε σχέση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, προήλθε κυρίως από την ηλεκτροπαραγωγή (-0.78 TWh) και πολύ λιγότερο από τα δίκτυα (-0.03 ΤWh), ενώ στη βιομηχανία σημειώθηκε αύξηση της χρήσης αερίου (+0.27 TWh).

Αθροιστική επίδοση το πρώτο επτάμηνο

Συνολικά για τους πρώτους επτά μήνες του 2023 η κατανάλωση αερίου ήταν 29.02 ΤWh, μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης πενταετίας κατά 5.51 TWh (ή -16%) και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2022 (-7.13 TWh ή -19.7%). Ήταν η δεύτερη χαμηλότερη κατανάλωση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο των πέντε προηγούμενων ετών, μετά το πρώτο επτάμηνο του 2018 (27.37 ΤWh).

Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι χρήσεις του αερίου εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με τον μέσο όρο της πενταετίας. Η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτη τιμή σημειώθηκε στον ηλεκτρισμό (-3.19 TWh), ενώ ακολούθησαν η βιομηχανία (-2.01 TWh) στην οποία εμφανίστηκε η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση κατά 45.5% και έπειτα τα δίκτυα (-0.33 TWh). Η εικόνα αυτή αλλάζει συγκρίνοντας το πρώτο επτάμηνο του 2023 με το αντίστοιχο του 2022, καθώς στη βιομηχανία σημειώθηκε αύξηση κατά 26.5% (+0.51 TWh), ενώ στον ηλεκτρισμό και στα δίκτυα η κατανάλωση μειώθηκε (-6.13 TWh και -1.5 TWh αντίστοιχα).

Η κατανάλωση το 2023

Η κατανάλωση τον Ιούλιο (5.29 TWh) αποτέλεσε την υψηλότερη μηνιαία κατανάλωση συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες του 2023. Ωστόσο εμφανίστηκε και πάλι μειωμένη σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους κατά 9.2%.

Όσον αφορά την κατανομή της κατανάλωσης αερίου στις τελικές χρήσεις, το πρώτο επτάμηνο του 2023, η μείωση της χρήσης αερίου στον ηλεκτρισμό περιόρισε και το μερίδιό της στις τελικές χρήσεις στο 66.7% (από 70.5% το πρώτο επτάμηνο του 2022). Αντίθετα, τα δίκτυα διανομής αύξησαν το μερίδιο τους στο 25% το πρώτο επτάμηνο του 2023 (24.2% το 2022), ενώ μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας καθώς  μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 η χρήση στη βιομηχανία ήταν 8.3%, περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερη σε σχέση με το 2022 (5.3%).

Οι εισαγωγές το 2023

Σχετικά με τις φυσικές ροές αερίου από τις τέσσερις πύλες εισόδου της χώρας, τον Ιούλιο του 2023, οι εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία[1] εμφανίζονται κατά πολύ αυξημένες (+1.65 TWh)σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022, όταν σημειώθηκαν οι χαμηλότερες εισαγωγές ρωσικού αερίου για τον μήνα Ιούλιο τα τελευταία 5 χρόνια (0.33 TWh). Ωστόσο τον Ιούλιο του 2023  οι εισαγωγές από τη Ρωσία (1.99 TWh) με μερίδιο 37.4% κατέχουν την τρίτη θέση χαμηλότερων εισαγωγών ρωσικού αερίου συγκριτικά με τον ίδιο μήνα των τελευταίων έξι ετών. Σε αντίθεση με την πύλη του Σιδηροκάστρου, στις υπόλοιπες τρεις πύλες οι ροές αερίου εμφανίστηκαν μειωμένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022. Συγκεκριμένα η πύλη της Αγίας Τριάδας με ροή υγροποιημένου ορυκτού αερίου (LNG)  2.51 TWh τον Ιούλιο, συνέχισε να αποτελεί την κύρια πηγή εισόδου με μερίδιο 47.1% των συνολικών φυσικών ροών αερίου που εισήγαγε η Ελλάδα, αρκετά μειωμένες ωστόσο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (-32.4%). Περισσότερο από διπλάσια ήταν η μείωση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 που σημειώθηκε στις εισαγωγές από τον ΤΑΡ μέσω Νέας Μεσημβρίας (-65%), οι οποίες συνεισέφεραν 0.6 TWh καταλαμβάνοντας μερίδιο 11.1% στις συνολικές εισαγωγές της χώρας. Πολύ χαμηλότερο ήταν το μερίδιο που κάλυψαν οι ροές από την Τουρκία μέσω Κήπων (4.4% ή 0.23 ΤWh), σημειώνοντας μείωση κατά 28.1% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022.

Αθροιστικά για το πρώτο επτάμηνο του 2023 οι συνολικές εισαγωγές από τις τέσσερις πύλες εισόδου στη χώρα ήταν 31.98 TWh. Οι εισαγωγές LNG μέσω της Αγίας Τριάδας καταλαμβάνουν την πρώτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας με 21.19 TWh – με πολύ μικρή αύξηση 0.78% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 – και μερίδιο 66.3%. Αντίθετα, μεγάλη μείωση κατά 42.9% παρουσίασαν οι εισαγωγές αζέρικου αερίου από τον ΤΑΡ, οι οποίες με 5.02 TWh και μερίδιο 15.7%, συνέχισαν να βρίσκονται στη δεύτερη θέση και στο πρώτο επτάμηνο του 2023 αλλά με μικρή διαφορά από το ρωσικό αέριο. Μικρότερη μείωση σημείωσαν οι εισαγωγές ρωσικού αερίου που καλύπτουν την εγχώρια κατανάλωση, κατά 37.1% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Έτσι, με 4.55 TWh και μερίδιο 14.2% μεταξύ των τεσσάρων πυλών εισόδου, το ρωσικό αέριο που προορίζεται για εγχώρια κατανάλωση βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα στις πηγές τροφοδοσίας της χώρας. Τέλος, τη χαμηλότερη συνεισφορά εξακολουθεί να έχει το αέριο που εισάγεται από την Τουρκία μέσω της πύλης των Κήπων, με μόλις 1.21 TWh  και μερίδιο 3.8% κατά τους επτά πρώτους μήνες του 2023, αυξημένο κατά 8.7% σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2022.

 

 Σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αξιοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τις μηνιαίες εισαγωγές αερίου μέσω αγωγών αερίου και LNG (μέχρι και τον Μάιο του 2023), παρατηρείται πως η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά μείωσης του ορυκτού αερίου. Αθροιστικά το πρώτο πεντάμηνο του 2023 η Ελλάδα για πρώτη φορά το 2023 σημείωσε μικρότερη μείωση στις εισαγωγές Ρωσικού αερίου συγκριτικά με την ΕΕ-27. Συγκεκριμένα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 45.4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ-27 (-48.6%). Παρά το γεγονός ότι τον μήνα Μάιο οι εισαγωγές από την πύλη του Σιδηροκάστρου ήταν μηδενικές, δεν συνέβη το ίδιο με το LNG (1.06 TWh), το οποίο ήταν το υψηλότερο από τον Οκτώβριο του 2022. Ως αποτέλεσμα η Ελλάδα τον Μάιο του 2023 εμφάνισε αύξηση στις συνολικές εισαγωγές ρωσικού αερίου σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αντιστρέφοντας την τάση που επικρατούσε έως και τον Απρίλιο του 2023.

 

Μπορείτε να διαβάσετε τις αναλύσεις των υπόλοιπων μηνών εδώ.

[1] Συνολικά οι εισαγωγές από τη Ρωσία ήταν υψηλότερες τον Ιούλιο του 2023, αλλά ένα μεγάλο τμήμα αυτών εξήχθη στη Βουλγαρία, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν για εγχώρια κατανάλωση μόλις 1.99 TWh.