Περιοχές Πρώτης Επιλογής ΑΠΕ: H περίπτωση της Ελλάδας – Εμπόδια και προτάσεις

Tην κατάσταση με τον χωροταξικό σχεδιασμό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις Περιοχές Πρώτης Επιλογής (Renewables Acceleration Areas) σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σχετικές προτάσεις, παρουσιάζει νέα έκθεση από τις οργανώσεις Oeko-Institut, CAN Europe, WWF EU, Birdlife Europe και  European Environmental Bureau. Το Green Tank συνεισέφερε με σχόλια για την Ελλάδα.

Αφορμή για την έκθεση αποτέλεσε η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή οδηγία RED III, η οποία εισήγαγε σημαντικές τροποποιήσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση επέβαλε στα κράτη μέλη τη διενέργεια συντονισμένης χαρτογράφησης για τον εντοπισμό κατάλληλων περιοχών και Περιοχών Πρώτης Επιλογής για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Σε συνέχεια αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγες μέρες πριν δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τελευταίων.

Βασικό συμπέρασμα της νέας έκθεσης είναι η ανάγκη για έγκαιρη συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες του χωροταξικού σχεδιασμού, η αντιμετώπιση των ελλείψεων ανά χώρα και η προώθηση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού. Παράλληλα, είναι αναγκαία η χρήση υψηλής ποιότητας εργαλείων χαρτογράφησης ευαισθησίας.

Ειδικά για την Ελλάδα, το Green Tank διαπίστωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προώθησης της χρήσης των ΑΠΕ, ενώ γίνεται προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σχετικά με την επάρκεια του δικτύου, τις περικοπές ΑΠΕ, την αυτοπαραγωγή και την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού.

Ωστόσο, η χώρα χρειάζεται να αποκτήσει άμεσα ένα σύγχρονο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ενσωματώνοντας χάρτες ευαισθησίας και διασφαλίζοντας τόσο την προστασία της βιοποικιλότητας όσο και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (τοπικές αρχές, επιστήμονες, τοπικές κοινότητες) σε όλη διαδικασία από την αρχή της.

Εξάλλου, η έγκαιρη συμμετοχή των φορέων στις διαδικασίες του χωροταξικού σχεδιασμού των ΑΠΕ αποτελεί μια από τις έξι βασικές συστάσεις της έκθεσης προς όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι υπόλοιπες πέντε είναι:

  1. Επικαιροποίηση των δεδομένων που συλλέγονται για τις Περιοχές Πρώτης Επιλογής.
  2. Βελτίωση του συντονισμού για το χωροταξικό πλαίσιο σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  3. Αντιμετώπιση των διοικητικών προβλήματων.
  4. Προτεραιότητα σε τεχνητές περιοχές ή περιοχές διπλής χρήσης για την εγκατάσταση ΑΠΕ.
  5. Επενδύσεις στη δυναμικότητα του δικτύου, όπως επίσης και να ληφθεί υπόψη η εγγύτητα των υποδομών ΑΠΕ στο δίκτυο.

Μπορείτε να βρείτε όλη την έκθεση με τίτλο «Overview of Renewable Energy Spatial Planning and Designation of Acceleration Areas in Selected EU Member State» εδώ.